Algemene voorwaarden

contact
contact

Algemene huurvoorwaarden Happy Sailing

 

1             Reservering / Betaling

1.1          Na boeking wordt het huurcontract aan de huurder per e-mail toegestuurd. Het huurcontract dient binnen 5 dagen door de huurder ingevuld en ondertekend, samen met een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort of ID kaart) en eventuele watersportcertificaten te worden teruggestuurd. Bij het huren van een jacht van 50 voet of langer of indien een jacht in het buitenland wordt gehuurd is het bezig van vaarbewijs 1 en 2 verplicht en dient deze ook door Happy Sailing van huurder te worden ontvangen. Voor buitenland is tevens een marifooncertificaat vereist.

1.2          Na toezending van het huurcontract door Happy Sailing dient het aanbetalingsbedrag als vermeld in de huurovereenkomst binnen de in deze huurovereenkomst gestelde termijn op de bankrekening van Happy Sailing te zijn bijgeschreven. Ditzelfde geldt voor de 2e betalingstermijn, in het geval de betaling in 2 termijnen is opgesplitst.

1.3          Bij boekingen waarvan de afvaart binnen 4 weken na contractdatum zal plaatsvinden, dient de totale huursom in 1 keer, binnen de in de huurovereenkomst gestelde termijn, te worden voldaan.

1.4          De borg wordt tezamen met de huursom aan Happy Sailing overgemaakt of contant bij aanvang van de huurperiode voldaan.

1.5          In geval van dag of dagdeel verhuur kan de reservering en betaling ter plekke en in onderling overleg plaatsvinden. Huurder toont zijn of haar identiteitsbewijs en ondertekent op locatie de huurovereenkomst waarmee hij of zij tevens akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Happy Sailing.

 

2             Ontbinding van het huurcontract

Happy Sailing behoudt zich het recht voor om bij gebleken ondeskundigheid ten aanzien van het varen en/of het navigeren met de boot en/of grove nalatigheid door de huurder, de huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat verhuurder tot enigerlei schadevergoeding en/of restitutie van het huurbedrag jegens de huurder gehouden is.

 

3             Beschikbaarstelling van het jacht

3.1          De jachteigenaar verplicht zich zijn of haar jacht in technisch goede staat, met de gebruikelijke uitrusting, de voorgeschreven reddingsmiddelen en met de vereiste inventaris aan het begin van de verhuurperiode beschikbaar te stellen. De jachteigenaar heeft voor het jacht een WA- en Cascoverzekering afgesloten inclusief verhuurdekking.

3.2          De huurder legitimeert zich voor de afvaart bij verhuurder middels een geldig legitimatiebewijs, zijnde een paspoort of ID-kaart. Zonder deze legitimatie kan het meegeven van het schip worden geweigerd.

3.3          De huurder dient het jacht voor overname te controleren en bij acceptatie voor akkoord het uitgifte formulier te tekenen. Beschadigingen aan het jacht dienen te worden vastgelegd. Gebreken die niet zijn vermeld worden geacht na de overname te zijn ontstaan en komen voor rekening van de huurder, tenzij de huurder deze redelijkerwijs niet heeft kunnen constateren.

4             Teruggave van het jacht

4.1          Het jacht wordt door de huurder tijdig, vóór het aflopen van de verhuurperiode in de thuishaven teruggebracht. Bij niet tijdige terugkomst in de thuishaven zullen de kosten voor deze vertraging, ook t.a.v. eventuele wachtende volgende huurders, voor rekening zijn van de huurder. Na het aflopen van de contractuele huurperiode is verhuurder gerechtigd € 50 per uur in rekening te brengen wanneer de huurder zonder melding het jacht te laat retourneert. Bij het te laat retourneren met melding hiervan door de huurder en na akkoord van de verhuurder is verhuurder gerechtigd 25 euro per uur in rekening te brengen.

4.2          Laat de huurder het jacht op een andere plaats achter dan de thuishaven, dan zijn de kosten voor transport, reizen, arbeidsloon en vertraging (ook ten aanzien van evt. wachtende opvolgende huurders) voor rekening van de huurder. Deze paragraaf is niet van toepassing indien huurder vooraf in de huurovereenkomst heeft gekozen voor de ‘return service’, waarbij overeen is gekomen dan Happy Sailing het jacht terug zal varen naar de thuishaven vanaf de afgesproken eindlocatie.

4.3          Beschadigingen, ontstaan tijdens de huurperiode, dienen door de huurder aan de verhuurder te worden gemeld. De schade zal op de waarborgsom in mindering worden gebracht.

4.4          Eventueel tijdens de verhuurperiode verloren materiaal dient door de huurder te worden aangegeven en te worden vergoed.

4.5          Bij twijfelgevallen of bij moeilijk interpreteerbare schade behoudt verhuurder/jachteigenaar zich het recht voor de waarborgsom op een later tijdstip terug te betalen evt. met vermindering van gemaakte kosten en/of schade(s). Dat geldt ook ingeval het jacht met schemerlicht of in het duister wordt ingeleverd, hetgeen de eindcontrole belemmert.

 

5             Schade of pech aan het jacht

5.1          Bij elke schade door pech, verlies, diefstal, inbeslagneming en beschadiging van het jacht, inventaris en toebehoren, neemt de huurder zo spoedig mogelijk contact op met de verhuurder/jachteigenaar.

5.2          De huurder stelt de verhuurder/jachteigenaar en diens verzekeringsmaatschappij in de gelegenheid de schade te onderzoeken, voordat herstel plaatsvindt.

5.3          Happy Sailing heeft een bemiddelende rol waarbij het de huurder met de jachteigenaar samenbrengt. Vervolgens is de jachteigenaar verantwoordelijk voor het technisch goed functioneren van zijn of haar jacht evenals het op een correcte wijze afwikkelen van eventuele schades en het mogelijk inhouden van (een deel van) de borgsom hierbij. Elke jachteigenaar is daarbij contractueel met Happy Sailing overeengekomen dat zijn of haar jacht technisch in een goede staat verkeert en aan de veiligheidsvoorwaarden voldoet. Als het jacht niet door de jachteigenaar maar door Happy Sailing wordt uitgegeven en ingenomen, zal het afwikkelen van eventuele schades alsook de borginhouding via Happy Sailing lopen.

5.4          Na inleveren van het jacht zal de jachteigenaar (of een persoon die jachteigenaar hiertoe opdracht heeft gegeven) het jacht controleren op mogelijke schades en gebreken. Mocht(en) er schade(s) en/of (een) gebrek(en) worden geconstateert dan bepaalt hij of zij hoeveel op het borgbedrag ingehouden dient te worden. Indien de hoogte van het schadebedrag op dat moment niet goed beoordeeld kan worden, behoudt de jachteigenaar (of de persoon die van hem hiertoe opdracht heeft gekregen) dan wel Happy Sailing het recht om de volledige borg in te houden tot het moment dat de hoogte van het schadebedrag bekend is. Een eventueel restantbedrag zal dan worden teruggestort op de rekening van de huurder. Enige onenigheid die hier omtrent kan ontstaan dient tussen de huurder en jachteigenaar (of de persoon die namens de jachteigenaar hiertoe opdracht heeft gekregen) te worden afgehandeld, of indien het jacht door Happy Sailing wordt uitgegeven, tussen de huurder en Happy Sailing.

5.5          Bij pech, averij, schade of andere noodgevallen dient met de kustwacht via 0900 0111 of marifoonkanaal VHF 16 contact te worden opgenomen. Zij zullen de KNRM maar ook alle commerciële partijen direct op de hoogte brengen. Huurder dient daarbij alleen hulp van de KNRM te accepteren (te herkennen aan de letters KNRM op de rubberboot en kleding), met uitzondering van acute nood als omschreven in 5.6. Daarnaast dient Happy Sailing / de jachteigenaar per direct op de hoogte te worden gebracht.

Bij pech, averij, schade of anderszins, welke niet het gevolg is van slijtage en/of onderhoud, is de huurder aansprakelijk voor de (gevolg)schade, de kosten van berging, redding en sleephulp. Indien het een verzekeringskwestie betreft zal de borg van de huurder worden toegepast voor het afdekken van het eigen risico van de jachtverzekering. Geclaimde vergoedingen zijn voor rekening van de huurder, tenzij deze hem niet kunnen worden toegerekend en in dat geval de schade gedekt wordt door de lopende verzekering van de boot. De huurder dient in zijn eigen belang zeer zorgvuldig te werk te gaan bij het accepteren van hulp (zie 5.6). Wij raden de huurder aan een waarborg / gevolgschadedekking verzekering van Unigarant af te sluiten.

5.6          Ingeval van stranding of motorpech dient de huurder onverwijld en terstond ten eerste contact op te nemen met de kustwacht (zie 5.5) en verhuurder/jachteigenaar. Vervolgens het eigenmachtig organiseren en accepteren van enige vorm van sleephulp uitgevoerd door een daartoe bevoegd en gespecialiseerd bedrijf (dus anders dan KNRM), zonder toestemming en/of inmenging van verhuurder/jachteigenaar geschiedt geheel op kosten van de aanvrager c.q. de huurder, zonder enig recht op dekking van de kosten door de lopende verzekering van het jacht. Het accepteren van sleephulp van daartoe niet bevoegde derden (anders dan de KNRM) is niet toegestaan. De enige uitzondering hierop van kracht, zijn die gevallen van acute nood, waarbij gevaar dreigt voor het welzijn van het jacht (brand of tekenen van zinken), levensgevaar voor haar opvarenden, het milieu, andere schepen en/of hun opvarenden. De verhuurder/jachteigenaar dient te allen tijde gewaarschuwd te worden van iedere vorm van calamiteit dan ook, op ieder mogelijk uur van het etmaal.

5.7          Indien noodzakelijke reparatie, welke het gevolg is van schade, ontstaan door slijtage en/of onvoldoende onderhoud, langer dan 24 uur in beslag neemt, heeft de huurder recht op evenredige terugbetaling van de huursom over de periode dat hij niet met het jacht kan varen.

 

6             Algemeen

6.1          Het is de huurder van het jacht o.a. niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming van Happy Sailing:

  • met meer bemanningsleden op het jacht te verblijven dan het maximaal aantal personen dat in de huurovereenkomst is aangegeven,
  • aan wedstrijden deel te nemen, tenzij dit vooraf duidelijk is afgesproken en overeengekomen,
  • veranderingen aan het jacht en/of uitrusting aan te brengen zonder toestemming van verhuurder/jachteigenaar,
  • uit te varen bij ongunstige weersomstandigheden of voorspelling van ongunstige weersomstandigheden,
  • uit te varen, op alle wateren, bij een windkracht of voorspelde windkracht via het marifoonkanaal danwel het marifoonweerbericht op de KNMI website (https://www.knmi.nl/nederland-nu/maritiem/marifoon ), vanaf 6 beaufort (vanaf 10,8 meter per seconde), of windstoten vanaf beaufort 7 (vanaf 13,9 meter per seconde) of hoger voor uw vaargebied en/of indien code geel, oranje of rood door de KNMI is afgegeven voor uw vaargebied. Achteraf kunnen de windsnelheden worden nagekeken op https://www.windwaarnemingen.nl (bron KNMI en RWS),
  • later dan een half uur na zonsondergang met het jacht een haven binnen te lopen c.q. af te meren tenzij hiervoor door verhuurder/jachteigenaar vooraf toestemming is gegeven,
  • Het jacht onder te verhuren of voor gebruik af te staan aan anderen.

6.2          Kosten, welke direct verband houden met het gebruik van het jacht, o.a. haven- , brug-, sluis- en liggelden, brandstof en verlichting e.d., komen voor rekening van de huurder.

6.3          De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie, sleephulp en berging ter zake van mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. Bij het maken van dergelijke kosten dient vooraf contact opgenomen te worden met en toestemming te worden gevraagd van de verhuurder/jachteigenaar, tenzij dit door deze omstandigheden onmogelijk is. Indien hieraan is voldaan geschiedt terugbetaling van de gemaakte kosten uitsluitend op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder mee terug, tenzij dit onmogelijk is.

6.4          De huurder verklaart dat over voldoende zeil-, vaar- en manoeuvreerervaring wordt beschikt,  om met het jacht en de uitrusting als “een goed schipper” om te gaan, met de vaarreglementen bekend te zijn en deze in acht te nemen.

6.5          Huurder is verantwoordelijk voor de veiligheid van het jacht en haar opvarenden.

6.5          Happy Sailing is in geen geval verantwoordelijk voor welk letsel dan ook wat aan boord ontstaat.

6.6          Verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen valt onder verantwoording van de huurder.

6.7          Happy Sailing behoud het recht om een boeking te weigeren bij huurders van 25 jaar of jonger.

6.8          Slechte weersomstandigheden geven geen recht op teruggave van (deel van ) de huursom.

 

7             Annulering

7.1          Bij annulering is verschuldigd:

– tot 12 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de totale huursom,

– van 12 tot 8 weken voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de totale huursom,

– van 8 tot 4 weken voor de aanvang van de huurperiode: 75% van de totale huursom,
– van 4 weken voor aanvangsdatum t/m de dag van vertrek: 100% van de totale huursom.

Alle genoemde annuleringsgevallen kennen een minimum van € 75.

7.2          Een huurovereenkomst kan eenzijdig door Happy Sailing worden geannuleerd in geval door schade, diefstal of andere oorzaak het jacht niet kan worden verhuurd en er geen passende vervanging binnen de vloot van Happy Sailing beschikbaar is. In het geval wel een alternatief jacht beschikbaar is, maar met een lagere dan wel hogere huursom voor de betreffende periode, wordt het verschil geretourneerd dan wel extra in rekening gebracht aan de huurder. De huurder mag dit alternatief weigeren waarbij de huursom wordt geretourneerd en de huurovereenkomst wordt ontbonden.

 

8             Klachten

8.1          Klachten, welke betrekking hebben op de handelswijze van de verhuurder en klachten ten aanzien van de technische staat, inventaris en/of uitrusting van de boot, dienen rechtstreeks bij de verhuurder te worden ingediend. Klachten dienen binnen 24 uur na constatering aan de verhuurder te worden doorgegeven.

Algemene huurvoorwaarden versie 3.1
Opgemaakt op 1 oktober 2020
Happy Sailing, Cees Buddingh Hof 114, 1628WK Hoorn. KvK 37116265

Happy Sailing Google Reviews

N.M. Slop
N.M. Slop
09/03/2023
We hebben heerlijke dagen gehad op de mooie fijn ingerichte zijlboot Lady Victoria. Alles wat we nodig hadden was aanwezig en de communicatie was zeer prettig. Een echte aanrader!!!
Erika van Stroe
Erika van Stroe
11/08/2022
Winner 950 gehuurd. Mooie en goed onderhouden boot met goede zeileigenschappen. Ruim kuip en ruime salon. Indeling van de bedden is een beetje aan de krappe kant. Prima ontvangst en prima afhandeling. Zonder meer een aanrader. Bedankt en tot een volgende keer!
L vd Broek
L vd Broek
05/07/2022
Topverhuurbedrijf, snel en flexibel en prima boten. Ze zijn altijd goed bereikbaar, hebben een leuke diverse vloot over verschillende locaties. Heb al een aantal keer bij happy sailing gehuurd en altijd perfect. Zeer aan te raden
Declan McCarron
Declan McCarron
06/06/2022
Recently i had a sailing day on the Lady Victoria in Enkhuizen. Im very new to sailing, so i was with Theo, a master sailer, and his mate Jeroen, also a great sailer. The Lady Victotia is a classy boat, truly a fine strong boat to be out on the waters. I was assisting Jeroen & Theo, and doing what i could, with the expert instruction of both skippers. After we had a drink and some food. The day was deeply Joyful, and i look forward to another day, on the Lady ⛵
h doze
h doze
20/05/2022
Elan 340 gehuurd vanuit Lemmer, zeer gastvrij ontvangen en alles goed geregeld.
Joris Verhaeghe
Joris Verhaeghe
20/10/2021
Heel goed ontvangen en relaxed kunnen zeilen met een leuke boot. Zeker de moeite om nog eens te doen. top Happy Sailing!
Bert Boersma
Bert Boersma
07/10/2021
Boot gehuurd met vrienden. Wat probleempjes met de motor maar zeer goed opgelost!
Wim Blaak
Wim Blaak
10/09/2021
Ondanks dat we een echte Hollandse zomer hadden, een prima vakantie gehad met de Hanse 34. Flexibele opstelling en heldere communicatie van Simon van Happy Sailing heeft daar zeker aan bijgedragen.